ΑνακοινώσειςΕκδηλώσειςΕπιστολέςΕφημερίδαΝόμοι - ΕγκύκλιοιΣάτιραΣυναντήσεις
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
     
Οδηγός Παροχών για την Τρίτεκνη Οικογένεια


Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ - ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ) την ιδιότητα αυτήν αποκτούν:

Γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους, ή β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται .

 

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως , ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

1) Με το άρθρο 1 παραγρ. 1 του Ν 3454/2006 ( ΦΕΚ Α-75 ) από της 1ης Ιανουαρίου 2006 χορηγείται εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ στις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί .Η διάταξη έχει ως εξής;

 

Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, καταβάλλεται από το Δημόσιο εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής, ο φορέας καταβολής της παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών της από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησής της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

 

2) Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ίδιου νόμου 3454/2006 επεκτάθηκε και στους τρίτεκνους η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που ίσχυε για τους πολύτεκνους. Η διάταξη ορίζει:

 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων οχημάτων επεκτείνεται και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του ν.3220/2004, ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, άγαμα ,διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης χορηγείται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και στ΄ του άρθρου 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής"

 

3) Με την ΥΔ //2010 (ΥΔ Δ5/Β/Φ 29/16027 ΦΕΚ Β 1403/2010 περιελήφθησαν και οι τρίτεκνοι υπό προϋποθέσεις στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

 

(Βλέπε και σχετική ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.28005/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄2015/ 27.12.2010), "Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που

 

Υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α` 166/22.09.2010).")

 

Η άνω υπουργική απόφαση ορίζει:

<<1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της κατανάλωσης των λογαριασμών αυτών Οι Δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία...>>

 

Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής φορολογούμενων (τριτέκνων), όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύει, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.>>.

 

4) Με την ΥΑ 500/2007 ( ΥΑ 50071/ΦΕΚ Β 250 2007) "Χορήγηση ατόκων δανείων από κεφάλαια του ΟΕΚ σε δικαιούχους με ανάγκες για ανέγερση κατοικίας" συμπεριελήφθησαν και οι τρίτεκνοι στην κατηγορία των δικαιούχων υπό προϋποθέσεις η εν λόγω απόφαση έχει ως εξής :

 

<<Τροποποιούμε την υπ` αριθμ. 50686/6.10.1995 (Φ.Ε.Κ. 869 Β`) υπουργική απόφαση όπως ισχύει σήμερα, εγκρίνουμε την εφαρμογή από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) προγράμματος χορήγησης ατόκων δανείων αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, σε δικαιούχους του με έντονες κοινωνικές ανάγκες και καθορίζουμε τα ποσά των δανείων και τους λοιπούς όρους χορήγησης.

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως στο πρόγραμμα αυτό έχουν οι δικαιούχοι του άρθρου 31 του Κανονισμού "Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.", ήτοι:

 

α) Οι δικαιούχοι που προστατεύουν τρία (3) παιδιά και άνω.>>

 

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση δανείου από τον ΟΕΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό περί παροχής κατοικίας – δανείου από ΟΕΚ , ήτοι Σύμφωνα με την ΥΑ 307/1971 ( ΦΕΚ 66 Β 1971) είναι κυρίως :

Άρθρο 2

 

1. Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι τα πρόσωπα που καθορίζονται από το Ν.Δ. 2963/1954 δηλαδή

 

α) `Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών και καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ.

 

β) Οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ.

 

γ) Οι συνταξιούχοι των παραπάνω Οργανισμών ……

 

Άρθρο 4

 

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις

 

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι για να τύχουν στεγαστικής συνδρομής, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι:………….

 

δ) Χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά…>>

 

5) Από την Εργατική Εστία εκδίδεται δελτίο κοινωνικού τουρισμού κάθε έτος στους γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία τέκνα..

 

 


 

 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ

 

1). Με την παραγρ. 3γ άρθρου 1 του Ν 3454/2006 (ΦΕΚ Α75/7-4-2006) προστέθηκε περίπτωση ε΄ στο άρθρο 1 του Ν 2643/1998 (220-Α) και συμπεριελήφθησαν και οι τρίτεκνοι στις κατηγορίες των προστατευομένων προσώπων του τελευταίου ως άνω νόμου.Ειδικότερα στα άρθρα 1 και 3 του άνω νόμου ορίζονται τα εξής :

 

Άρθρο 1 Προστατευόμενα πρόσωπα

 

Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες ε` "Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα

 

*** Η περ.ε` προστέθηκε με την παρ.3γ άρθρ.1 Ν.3454/2006ΦΕΚ Α 75/7.4.2006.

 

Οπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας παρέχεται στο ένα μέλος…..

 

Άρθρο 3 Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

 

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά νομαρχία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

 

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 το οποίο είχε αντικατασταθεί διαδοχικά με την παρ.3 άρθρου 31 Ν. 2956/2001 και με την παρ.3 άρθρου 4 Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.1 άρθρ. 11 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.

 

Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:………………..

 

Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998."

 

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4γ άρθρ.1 Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006.

 

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μιας κατηγορίας δεν καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων που της αντιστοιχεί, το τυχόν υπόλοιπο θέσεων διατηρείται στην ίδια κατηγορία για μια ακόμη προκήρυξη. Εάν δεν καλυφθεί και στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία."

 

*** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.3 άρθρ.31 Ν.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/6.11.2001

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΄Οσον αφορά την κατανομή θέσεων στο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλέπε ΥΑ 30048/11.1-14.1.2002 (ΦΕΚ Β΄16).

 

3. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ., με πρόσκλησή του, καλεί τους ενδιαφερομένους για διορισμό ή πρόσληψη να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των θέσεων που πληρούνται ή του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά φορέα, κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον παραπάνω αρμόδιο διευθυντή στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9. Με ευθύνη της Επιτροπής η πρόσκληση τοιχοκολλάται στο κατάστημα όπου έχει την έδρα της κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπου υπάρχουν.

 

***Η παρ.3 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1β του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

 

4. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις της πρόσκλησης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν ή να προσληφθούν. Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται.]

 

***Η παρ.4 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31)

 

 

*** Η περ.ε` προστέθηκε με την παρ.3γ άρθρ.1 Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006.>>

 

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων που πρέπει να καλύπτονται στις δημόσιες υπηρεσίες , στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ από τις κατηγορίες των ατόμων που προστατεύονται από τον Ν 2643/1998.

 

2) Με την ΥΑ 625// ( ΥΑ 6251/245 ΦΕΚ Β 364 2010 ) καθορίστηκε ειδικό τετραετές πρόγραμμα με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για πρόσληψη 40.000 ανέργων με έμφαση στις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως είναι οι τρίτεκνοι . Το άρθρο 1 της υπουργικής αυτής απόφασης ορίζει:

 

Αρθρο 1 Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής: άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων>>

 

Παρόμοια προγράμματα έχουν εκδοθεί και με τις υπ΄αριθμ. 624/2010 και 214/2010 ΥΑ . στις οποίες επίσης οι τρίτεκνοι αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα μαζί με τις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

 

3) Οι τρίτεκνοι ή τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας εισάγονται κατά προτεραιότητα και με ένα ειδικό ποσοστό κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων στην Αστυνομία , στο Πυροσβεστικό Σώμα και λοιπές σχετικές κατηγορίες εργαζομένων του π. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα;

 

α) Π.Δ. 1481./1984 (Α 152 ) << Οργανισμός Υπ. Δημοσίας Τάξεως>>Ποσοστό μέχρι 4% επί των εισαγομένων.

 

β) Π.Δ. 236/2007 (Α-275) << Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα Ποσοστό 10% των θέσεων(Βλ και ΠΔ 65/2007 για την Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

γ) ΥΑ 121/2007 (Β 1958<< Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων>>(βλ και Ν 3079/2002 ( Α 311) <<Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος .>>

 

δ) ΥΑ 700/2002 ( ΥΑ 7002/12/1-ΦΕΚ Β 419 2007) << Προσόντα , δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης ειδικών φρουρών>> όπου η τριτεκνία εκτιμάται ως πρόσθετο προσόν.

 

ε) ΥΑ 3/2007 ( ΥΑ Μ3/2007 ΥΑ Μ 3614.4.1/Ο2/2007 Β 628)<<Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών –Σπ/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού >>ποσοστό 10% επί των εισαγομένων μαζί με τις άλλες ειδικές κατηγορίες.

 

στ) ΠΔ 84/2008 ( Α 125 ) << Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων>> στο οποίο θεωρείται ως πρόσθετο προσόν για την πρόσληψη να είσαι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

 

4) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ :

 

Α. Στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν3528/ 2007 ( Α 26 ))

 

Με το άρθρο 67 παρ.2 το προνόμιο των πολυτέκνων να μην μετατίθενται χωρίς αίτησή τους επεκτείνεται στα παιδιά των πολυτέκνων, καθώς επίσης και στους τρίτεκνους ή τέκνα αυτών. Όταν όμως πρόκειται για παιδιά τρίτεκνης οικογένειας, το προνόμιο το έχει μόνο ένα τέκνο, ενώ όταν και οι γονείς τρίτεκνης οικογένειας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το προνόμιο το έχουν ή οι γονείς ή το τέκνο. >>

 

Β. Με την παρ. 3γ΄άρθρ. 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α-75) προστέθηκε εδαφ. 2 στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1910/1944 , σύμφωνα με την οποία η δυνατότητα που έχουν οι πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι να τοποθετούνται στον τόπο στων συμφερόντων των και να μην μετατίθενται παρά μόνον κατόπιν αιτήσεώς τους ισχύει και για τους τρίτεκνους , ήτοι για τους δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι.

 

5) Με την παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 προστέθηκε στο άρθρο 6 του Ν 3255/2004 παράγραφος 5 που αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ορίστηκε με αυτήν ότι οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί θα διορίζονται κατά προτεραιότητα από ειδικό πίνακα. Συγκεκριμένα η διάταξη ορίζει:

 

α. Στην παρ. 5γτου άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:" γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.">>

 

6) Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν 2643/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β του άρθρου του Ν 3454/2006,καθορίστηκε ένα ορισμένο ποσοστό (8/%) από το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό να είναι της κατηγορίας ατόμων των ειδικών κατηγοριών, στους οποίους συμπεριελήφθησαν και οι τρίτεκνοι, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και απασχολούν προσωπικό από πενήντα άτομα και άνω. Ειδικότερα η διάταξη ορίζει:

 

β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου

 

ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.>>

 

Επίσης η ίδια διάταξη καθόρισε την υποχρέωση πρόσληψης από τους φορείς του δημόσιου τομέα ατόμων των ειδικών κατηγοριών (και των τρίτεκνων ) σε ποσοστό 10% επί του συνόλου του προσωπικού αυτών.

 

Συγκεκριμένα η διάταξη ορίζει:

 

B) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ` της παρ. 1 του άρθρου 1. στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1."

 

γ. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, μετά την περίπτωση ε΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.">>( ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ).-

 

7) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3259/2004 ( ΦΕΚ 124Α),όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν 3454/2006 , οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας επιλέγονται κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των προσλαμβανομένων με μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διάταξη έχει ως εξής:

 

Άρθρο 4 Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων

 

Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

 

α) Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.

 

β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

 

γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

 

δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 

ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 

στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.>>

 

8) Με το άρθρο 43 παρ 2 του Ν 775/1964 ( 254 Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1α του άρθρου 2 του Ν 3454/2006 δόθηκε επί πλέον μοριοδότηση στους τρίτεκνους για την απόκτηση λαϊκής κατοικίας, ήτοι η διάταξη ορίζει:

 

Διαδικασία κατατάξεως δικαιούχων κατά σειράν προτεραιότητος Αρθρ. 43 (`Αρθρ. 10 του από 30-10-52/14-11-52 Β.Δ/τος).του Ν.2247/1994 (Α 182) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.9 άρθρ.Ν.2527/1997 ΦΕΚ Α 206/8.10.1997.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν

 

1. Η κατάταξις κατά σειράν προτεραιότητος των, κατά το προηγούμενον άρθρον, τελικώς επιλεγεισών οικογενειών δικαιούχων, βασίζεται επί των κάτωθι παραγόντων, συντρεχόντων δι` εκάστην οικογένειαν δικαιούχου

 

2. "Για κάθε παιδί, από του τρίτου περιλαμβανομένου και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, για τα μη φοιτούντα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέχρι 25 ετών για τα φοιτούντα στα ιδρύματα αυτά, βαθμοί 30.">>

 

9) Με την παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3454/2006, στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα υπήχθησαν με ορισμένο ποσοστό (10%) και τα προστατευόμενα άτομα του Ν 1648/1986 , στα οποία περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι. Συγκεκριμένα η παρ. 3.5 και 6 του άνω άρθρου ορίζουν:

 

3. Ο διορισμός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του παρόντος άρθρου γίνεται:

 

 

 

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986),όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

6. "Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών."

 

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.3δ1 Ν.3454/2006,ΦΕΚ Α 75/7.4.2006 >>

 

10) Σε οικογένειες με τρία τέκνα δίδονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου άδειες για πώληση σε λαϊκές αγορές ( ΠΔ 51/2006 ΦΕΚ 53/2006).

 

11) Ειδική μεταχείριση παρέχεται για την στρατιωτική θητεία σε γονείς με τρία τέκνα , ως και στα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών. Ειδικότερα τα άρθρ. 7 και 8 του ΠΔ 292/2003( φεκ 248Α) , όπως ισχύουν κατόπιν τροποποιήσεων ορίζουν:

 

Αρθρο 7 Απαλλαγή από τη στράτευση

 

1.Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφόσον υπηρετούν απολύονται:

 

α. Οι στρατεύσιμοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, λόγω προβλημάτων υγείας.

 

β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καθαίρεση ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.

 

γ. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, εφόσον το επιθυμούν.

 

δ. Οι πατέρες τριών ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων".>>

 

Άρθρο 8

 

γ. Σε θητεία δωδεκάμηνης διάρκειας:

 

1. Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια".

 

*** Η περ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α 143/29.7.2004>

 

Σύμφωνα με νεότερες τροποποιήσεις η θητεία του μεγαλύτερου αδελφού από τρία ή περισσότερα ζώντα τέκνα είναι οκτάμηνος.

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) Σύμφωνα με το άρθρ. 11 παρ. 1α΄του Ν 3648/2008 ( Α 38 ) τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδειά εισάγονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές μέχρι ποσοστού 35% επί του εκάστοτε αριθμού εισαγομένων μαζί με τα τέκνα πολυτέκνων. Ειδικότερα η διάταξη ορίζει:

<<Άρθρο 11 Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

 

1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 

i. Τέκνα πολυτέκνων.

 

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά……….>>

 

2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ .Με τον Ν 3282.2004 ( Α 208) άρθρ. 1 περ. α΄) ορίστηκε ότι εξαιρούνται από την απαγόρευση των μετεγγραφών φοιτητών οι γονείς και τα τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία παιδιά , ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, ήτοι ή άνω διάταξη ορίζει :

 

<<. Άρθρο 1 Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

 

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.

 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

 

α) οι μετεγγραφές των γονέων και τέκνων των πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας,μη θιγομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των πολυτέκνων,……>>

 

3) Με το άρθρο 2 παραγρ. 4 περιπτ.β του Ν 3454/2006 προστέθηκε παράγραφος 4 στο άρθρο 7 του Ν3369/2005, με βάση την οποία οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά για την εισαγωγή τους σε δημόσια ΙΕΚ μοριοδοτούνται όπως οι πολύτεκνοι. Επίσης όσον αφορά το ύψος των διδάκτρων αντιμετωπίζονται επίσης όπως οι πολύτεκνοι. Ειδικότερα με την διάταξη αυτή ορίζεται:

 

<< β. Στο άρθρο 7 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: "4.α. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμβάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έπονται κατά τη σειρά μόνο των συνυποψηφίων τους που έχουν ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Οι άνεργοι γονείς τριών τέκνων προηγούνται έναντι των λοιπών γονέων τριών τέκνων και οι άνεργοι πολύτεκνοι γονείς προηγούνται έναντι των λοιπών πολύτεκνων γονέων.β. Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, εφόσον συντρέχουν και γι` αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις, που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευταίους.">>

 

Όσον αφορά τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. οι καταρτιζόμενοι τρίτεκνοι απαλλάσσονται από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα.( βλ. ΥΑ 171/2009 ΦΕΚ Β 2180 2009).

 

Επίσης οι τρίτεκνοι ή τέκνα τρίτεκνης οικογένειας μοριοδοτούνται επί πλέον ( με δέκα μονάδες) κατά την μοριοδότηση πρακτικώς ασκουμένων αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ( Βλ. ΑΠΟΦ. Δ/3//2009 ΦΕΚ Β 72 2009).-

 

Δ.) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

Με την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/2004 (ΦΕΚ 423 Β ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού δικαιούχοι της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι και οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά. Συγκεκριμένα η κάρτα αυτή προσφέρει τα κάτωθι , όπως ορίζονται στην άνω υπουργική απόφαση:

 

<< Ι. Κωδικοποιούμε και οριστικοποιούμε τα στοιχεία του προγράμματος "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού" ως εξής

 

Α. Η "Κάρτα Πολιτισμού" δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα:

 

1) Ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και τους Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 

2) Ελεύθερης εισόδου σε θεατρικές παραστάσεις:

 

Του Εθνικού Θεάτρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη, για περιορισμένο αριθμό θεατών, καθώς και στις παιδικές παραστάσεις για τα παιδιά κατόχους της Κάρτας Πολιτισμού Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο (στην απογευματινή παράσταση) και στις παιδικές παραστάσεις (Κυριακή πρωί). Των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων σε όλη την Ελλάδα Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις θεατρικές παραστάσεις πολλών επιχορηγούμενων από το ΥΠΠΟ θιάσων σε όλη την Ελλάδα

 

3) Ελεύθερης εισόδου στις συναυλίες παραστάσεις:

 

της "Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών"

 

της "Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης"

 

της "Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής"

 

της "Ορχήστρας των Χρωμάτων"

 

της "Εθνικής Λυρικής Σκηνής", για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, στο θέατρο "Ακροπόλ Νέα Σκηνή" και μόνον για τις παραστάσεις οπερέτας

 

της "Οπερας Θεσσαλονίκης", για μια καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας για κάθε παραγωγή

 

.του "Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Αthenaeum"

 

4) Ελεύθερης εισόδου σε ορισμένες μουσικές εκδηλώσεις του Μεγάρου Mουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

 

5) Ελεύθερης εισόδου, κάθε Δευτέρα, στις κινηματογραφικές αίθουσες:

 

Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΟΛΥΜΠΙΟΝ 1 και 2)

 

Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην Αθήνα Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις Κινηματογραφικές Αίθουσες:

 

Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 ε αντί 7 ε)

 

Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην Αθήνα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 ε αντί 7 ε)

 

Του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων σε όλη την Ελλάδα

 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών σε όλη την Ελλάδα (5 ε αντί 7 ε)

 

Των συγκροτημάτων ΟDΕΟΝ, SΤΕR CΕΝΤURY και VILLAGΕ CΕΝΤΕR στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη (5,5 ε αντί 7 ε)

 

6) Έκπτωσης στην αγορά βιβλίων (50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία) από τα καταστήματα των μελών του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Βορείου Ελλάδος.

 

Β. Δικαιούχοι της "Κάρτας Πολιτισμού"

 

Μακροχρόνια άνεργοι (έως 30 ετών), που έχουν ανανεώσει την κάρτα ανεργίας τους για ένα χρόνο τουλάχιστον

 

Πολύτεκνες οικογένειες

 

Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και των Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

 

Άτομα με αναπηρία (άνω του 67%), καθώς και ένας συνοδός για κάθε τυφλό, άτομο με νοητική υστέρηση ή άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο

 

Παλιννοστούντες (πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και νέοι από 18 έως 30 ετών)

 

Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

 

Ειδικές κοινωνικές ομάδες (οι μετέχοντες σε προγράμματα απεξάρτησης και αποϊδρυματοποίησης κ.ά.)

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την ΔΙΑΔΠ/Ε/22240/15.10.2003 (ΦΕΚ Β` 1705/19.11.2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού

 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 παρ.6 Ν.3454/2006 ΦΕΚ Α 75/7.4.2006,ορίζεται ότι:

 

6. Δικαιούχοι της "Κάρτας Πολιτισμού", που προβλέπεται από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/ 2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β΄), είναι, πέραν των προβλεπομένων στην απόφαση αυτή, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά".

 

ΙΙ. Αναθέτουμε στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, να οργανώσει και λειτουργήσει στο πλαίσιο του προγράμματος της Επικράτειας Πολιτισμού την πανελλαδική εξυπηρέτηση του προγράμματος "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού", μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος για την Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος των δράσεων, εκδηλώσεων και του προϋπολογισμού του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης.

 

ΙΙΙ. Το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, "Πολιτισμός για Όλους Κάρτα Πολιτισμού" και των δράσεων της Επικράτειας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, καθορίζει τους επί μέρους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μικρών κοινωνικών ομάδων στους δικαιούχους της "Κάρτας Πολιτισμού", στην ενότητα δικαιούχων "Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες", καθώς και τους επί μέρους όρους χρήσης της "Κάρτας Πολιτισμού", μετά από συνεννόηση με τους οικείους φορείς.>>

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15-2-2011

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ - ΛΕΚΚΑΚΟΥ

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ